O Sensei Morihei Ueshiba

Er bedarf keiner Worte ...